اسب آبی چه میخورد؟

۱۳۹۹/۵/۱۵

غذای-اسب-آبی-

غذای اسب آبی چیست؟


اسب های آبی از گیاهان تغذیه می کنند. به ویژه چمن، شاخه ، برگ ها ، نی ، گل ها ، ساقه ها و پوسته ی گیاهان.
اسب های آبی اگرچه گیاه خوار هستند اما به اینکه دنبال چیزهای دیگر می گردند ، معروف هستند. سیستم گوارشی اسب های آبی برای خوردن گوشت تکامل نیافته است.
زیست شناسان بر این عقیده هستند که اگر اسب های آبی گوشت بخورند ممکن است مریض یا دچار سوءهاضمه شوند.

اسب-آبی-بچه-اسب-آبی-غذا

منبع: https://www.reference.com/pets-animals/hippos-eat-b9f1a7567d29ddd3

..